Novice

Obnova gozdov

Naravne ujme so v zadnjih treh letih močno prizadele slovenske gozdove. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije bomo morali zaradi posledic žledoloma v letu 2014, ki je prizadel več kot polovico slovenskih gozdov, popolnoma obnoviti 14.000 ha gozda, od tega približno 900 ha s saditvijo sadik. Zaradi izredno močnega napada smrekovega lubadarja so se v letu 2015 in 2016 površine gozda, kjer je potrebna obnova, povečale še za 6.000 ha, podoben negativen trend pa pričakujemo tudi v naslednjih letih.

Slovenski gozd je naša glavna naravna dobrina, ki poleg lesa zagotavlja še vrsto ekoloških in socialnih učinkov, pomembnih za celotno družbo, zato mora biti tudi naša skupna skrb. Koristi od dobrin gozda nimajo samo lastniki gozdov, ki si s prodajo lesa zagotavljajo svoj dohodek, ampak vsi, ki živimo v tako gozdnati deželi, kot je Slovenija s skoraj 60 % gozdnih površin.

Ocena celotne količine po žledu v letu 2014 poškodovanega drevja je znašala 9,3 milijonov m3 dreves, kar je več kot dvoletni posek za celotno Slovenijo. Od tega je bilo posekanih 77 % poškodovanih iglavcev in 42 % poškodovanih listavcev. Skupna realizacija sanitarnega poseka po žledu poškodovanega drevja znaša polovico površine gozdov Slovenije (54 %).

Zaradi žledoloma bo treba neposredno obnoviti okvirno 14.000 hektarov gozdov. Prevladovala bo desetletje in dlje trajajoča naravna obnova. Zaradi dodatno poškodovanih gozdov od podlubnikov pa se bodo te površine lahko tudi podvojile ter sanacijska obnova podaljšala. Skupno bo zaradi teh naravnih ujm potrebno obnoviti preko 20.000 ha poškodovanih gozdov.

Gozd poleg lesa nudi tudi ostale dobrine – zelišča in plodove, zagotavlja čisto pitno vodo, čist zrak, blaži klimatske ekstreme, varuje biološko pestrost okolja, varuje pred erozijo. Za družbo je pomembna tudi vrsta njegovih socialnih vlog – nudi možnost različnih dejavnosti v naravnem okolju: rekreacijo, šport, učne in raziskovalne dejavnosti, estetsko dopolnjuje krajino in je eden glavnih turističnih produktov Slovenije.

Skrb za gozdove je tudi značilen primer medgeneracijskega sodelovanja. Gozdove, s katerimi gospodarimo danes, so osnovali in negovali naši predniki. Naša naloga je, da gozdove obnavljamo in negujemo tako, da bodo tudi naši zanamci deležni vseh njihovih pozitivnih učinkov in bodo živeli v naravnem in zdravem okolju.

vir: Zavod za gozdove Slovenije

Pomagaj nam OBNOVITI slovenske gozdove. POGLEJ, KAKO LAHKO POMAGAŠ

 

 

foto: ZGS

foto: ZGS

foto: Tom Levanič

foto: ZGS

foto: ZGS

foto: ZGS

Nazaj